Угода Користувача

Цей Договір регламентує правовідносини між ФОП "Товмашенко", (далі - Ліцензіар) від імені якого на підставі агентського договору діє товариство з обмеженою відповідальністю "Автоматизація для бізнесу" (49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ІНН ФОП: 3241703535), далі - "Агент", і Користувачем (фізичною або юридичною особою) комп'ютерної програми "OnEnroll", далі - "Ліцензіат", пов'язані з операціями з поставки Ліцензіату програмної продукції і надання йому невиняткового дозволу (права) на використання комп'ютерної програми "OnEnroll".

1. Терміни і загальні положення, що використовуються в цьому Договорі
1.1. "OnEnroll" - комп'ютерна програма, об'єкт права інтелектуальної власності Ліцензіара, створений (розроблений) по моделі SaaS (англ. Software as a service - програмне забезпечення як послуга) з метою хмарної автоматизації роботи закладів торгівлі (кафе, ресторанів, магазинів і так далі).
1.2. Повний опис "OnEnroll" (далі - Комп'ютерна програма) знаходиться на сайті OnEnroll.com.
1.3. Цей Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Договору опублікована в мережі Інтернет за адресою: https://onenroll.com/terms
1.4. Цей Договір є договором приєднання і може бути укладений тільки шляхом приєднання Ліцензіата до усіх умов Договору в цілому. Таке приєднання здійснюється, і цей Договір визнається укладеним з моменту його акцепту (прийняття умов) Ліцензіатом. Акцептом в цілях цього Договору є факт виплати Ліцензіару через Агента платежу, (далі - "Роялті") як винагороди за надання Ліцензіату невиняткового дозволу (права) на використання Комп'ютерної програми.
1.5. Ліцензіат є власником даних, які створюються Ліцензіатом (накопичуються) за допомогою Комп'ютерної програми.
1.6. Звернення, пропозиції і претензії Ліцензіата, пов'язані з використанням/ функціонуванням Комп'ютерної програми, можуть бути спрямовані на електронну адресу Ліцензіара.
1.7. Приймаючи умови цієї Угоди, Ліцензіат підтверджує своє право- і дієздатність, підтверджує достовірність своїх персональних даних і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.
1.8. Територія, на яку поширюється право, що надається за цим Договором, на використання Комп'ютерної програми, - територія Співдружності Незалежних Держав.
1.9. Адреса електронної пошти Ліцензіара за цим Договором: tovmashenkoyv@gmail.com.
1.10. Адреса електронної пошти Ліцензіата за даною угодою вказується при реєстрації Ліцензіата.

2. Предмет договору
2.1. Згідно з умовами, встановленими цим Договором, Ліцензіар, володіючи винятковими авторськими майновими правами на Комп'ютерну програму, надає Ліцензіату невинятковий дозвіл (право) на використання Комп'ютерної програми (далі - Право).
2.2. Право надається Ліцензіату (і жодним іншим третім особам) виключно в об'ємі, вказаному в цьому Договорі, якщо немає письмової згоди Ліцензіара на інше.
2.3. Ліцензіат використовуватиме Комп'ютерну програму на власному устаткуванні (планшет, смартфон, комп'ютер і тому подібне) для своєї господарської діяльності шляхом доступу до неї через мережу Інтернет.

3. Порядок прийому-передачі Комп'ютерної програми
3.1. Прийом-передача Ліцензіаром Ліцензіату Комп'ютерної програми в користування відбувається шляхом доступу до неї через мережу Інтернет.
3.2. Комп'ютерна програма розміщена Ліцензіаром за адресою в мережі Інтернет: onenroll.com

4. Розмір, порядок і терміни виплати платежів за використання Комп'ютерної програми
4.1. Ліцензіат за надання Права сплачує Ліцензіару Роялті відповідно до вибраного тарифного плану, перелік яких вказаний сторінці onenroll.com
Ціни в тарифних планах вказані без ПДВ відповідно до роз'яснення Державної фіскальної служби України (лист від 18.08.2015 №30644/7/99-99-19-02-02-17 "Про платіж за використання комп'ютерної програми") і положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс), а саме:
1) згідно п.п. 196.1.6. п. 196.1. ст. 196 Кодексу операція по сплаті роялті не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
2) згідно з пунктом 261 підрозділу 2 розділи XX Кодексу "Тимчасово, з 01 січня 2013 по 01 січня 2023 року, звільняються від оподаткування на додану вартість операції з поставки програмної продукції".
4.2. Роялті, вказане в п.4.1. цього розділу, виплачується Ліцензіатом у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Агента шляхом перерахування 100% суми, вказаної в рахунку, виставленому через еквайринговий сервіс в адмін-панелі Ліцензіата в Комп'ютерній програмі.
4.2.1. При первинній оплаті Ліцензіат сплачує виставлений рахунок шляхом перерахування 100 суми, вказаної в рахунку до 00.00 години дня початку використання Комп'ютерної програми.
4.2.2. Надалі Ліцензіат сплачує виставлений рахунок шляхом перерахування передоплати - 100 суми, вказаної в рахунку за 3 (три) робочі дні чергового періоду використання Комп'ютерної програми.
4.2.3. У разі неcплати Роялті до 00.00 години дня початку періоду використання Комп'ютерної програми, Ліцензіар залишає за собою право припинити надання Права, розірвати Договір в односторонньому порядку і заблокувати доступ Ліцензіата до Комп'ютерної програми. При цьому Ліцензіар не несе відповідальність перед Ліцензіатом за будь-які збитки, пов'язані з блокуванням доступу до Комп'ютерної програми внаслідок несвоєчасної оплати Ліцензіару Роялті, у тому числі і у разі, якщо Ліцензіар був попереджений про можливість появи таких збитків внаслідок блокування доступу до Комп'ютерної програми.
4.3. Моментом виконання Ліцензіатом обов'язків по оплаті Роялті є дата вступу грошових коштів, в повному об'ємі, на розрахунковий рахунок Агента.
4.4. У разі відмови Ліцензіата від подальшого використання Комп'ютерної програми або одностороннього розірвання договору за ініціативою Ліцензіата, засоби, сплачені як передоплата за надання Права, поверненню не підлягають.
4.5. У разі відмови Ліцензіара від подальшого надання Ліцензіату Права або одностороннього розірвання договору за ініціативою Ліцензіара, засоби, сплачені як передоплата за надання Права, підлягають поверненню Ліцензіату на вказаний їм рахунок.
Вказане в цьому пункті правило про повернення засобів Ліцензіату не поширюється у разі розірвання Договору внаслідок порушення Ліцензіатом пункту 6.3 цього Договору.
4.6. Ліцензіар має право в односторонньому порядку змінити умови тарифних планів на новий період надання Права. У разі незгоди Ліцензіата з вказаними змінами, про що свідчить відсутність оплати Роялті, Договір вважається розірваним.
При цьому надання Права, сплачене Ліцензіатом до моменту внесення таких змін, буде виконано Ліцензіаром без урахування таких змін.

5. Права і обов'язки сторін
5.1. Ліцензіар має право
5.1.1. Отримувати від Ліцензіата Роялті за надання йому Права;
5.1.2. Вносити зміни в Комп'ютерну програму і удосконалювати її, без попереднього повідомлення Ліцензіата;
5.1.3. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, у разі порушення Ліцензіатом умов цього Договору, негайно блокувати доступ і припинити надання Права без попереднього повідомлення Ліцензіата і відшкодування, понесених Ліцензіатом у зв'язку з цим, збитків;
5.1.4. На одностороннє внесення змін до умов цього Договору. При цьому продовження використання Комп'ютерної програми і оплата Ліцензіатом наданого Права, після внесення змін і/або доповнень в цей Договір, означає згоду Ліцензіата з такими змінами і/або доповненнями. Право, сплачене Ліцензіатом до моменту внесення таких змін, буде надано Ліцензіаром без урахування таких змін.
5.1.5. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до умов Договору і законодавства;
5.1.6. Передавати права і обов'язки за даною угодою, третім особам в цілях виконання цього Договору без додаткової згоди Ліцензіата;
5.1.7. Направляти Ліцензіату будь-яким способом інформацію про функціонування Комп'ютерної програми, у тому числі направляти рекламні, інформаційні і інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Ліцензіатом, або розміщувати відповідну інформацію в Комп'ютерній програмі;
5.1.8. З урахуванням пункту 13.2. цього Договору, здійснювати неперсоналізовану обробку даних Ліцензіата для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку;
5.1.9. Без попереднього повідомлення Ліцензіата обмежити, призупинити або припинити надання Права без відшкодування Ліцензіату завданих збитків, у разі, якщо у Ліцензіара є дані вважати, що Ліцензіат або його афільовані особи (навмисно або ненавмисно): при користуванні Комп'ютерною програмою порушують законодавство, положення цього Договору або права та законні інтереси третіх осіб; користуються Комп’ютерною програмою недобросовісно; завдають шкоди Комп’ютерній програмі або її працездатності; здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Комп’ютерної програми; створюють загрозу збою технічних та/або програмних засобів Ліцензіара та/або третіх осіб.
5.1.10. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством.
5.2. Ліцензіар має невиняткове майнове право надавати Право.
5.3. Статус ліцензіата, що надається у рамках цього договору, не є ексклюзивним, і Ліцензіар має право на укладення подібних договорів на будь-яких умовах і в будь-якій кількості на власний розсуд.
5.4. Ліцензіар зобов'язаний забезпечити:
5.4.1. Виконання Комп'ютерною програмою функціональних можливостей, описаних в тарифному плані;
5.4.2. Доступ до Комп'ютерної програми для її використання Ліцензіатом впродовж 99% часу останніх 365 днів (за винятком часу проведення профілактичних робіт);
5.4.3. Конфіденційність даних Ліцензіата на весь період їх знаходження на серверах Ліцензіара.
5.4.4. Базову інформаційну безпеку даних Ліцензіата в межах, що визначаються звичайними умовами.
5.4.5. Усунення збоїв в роботі Комп'ютерної програми або помилок, виявлених Ліцензіатом впродовж терміну дії цього Договору;
5.4.6. Надання Ліцензіату, в період дії цього Договору, дистанційної інформаційно-технічної підтримки для забезпечення нормального функціонування Комп'ютерної програми;
Дистанційна інформаційно-технічна підтримка Комп'ютерної програми надається Ліцензіату в порядку і на умовах цього Договору.
5.5. Ліцензіат має право:
5.5.1. Використовувати Комп'ютерну програму впродовж терміну дії Договору і відповідно до його умов;
5.5.2. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до умов Договору і законодавства;
5.5.3. Вносити пропозиції по зміні/доповненню функціональних можливостей Комп'ютерної програми;
5.5.4. Обирати тарифний план користування Комп'ютерною програмою;
5.5.5. Надавати співробітникам організації Ліцензіата доступ для роботи в Комп'ютерній програмі;
5.5.6. Використовувати Комп'ютерну програму в господарській діяльності, виключаючи випадки перепродажу або передачі Комп'ютерної програми третім особам;
5.6. Ліцензіат зобов'язаний:
5.6.1. Виплачувати Ліцензіару Роялті в розмірах, порядку і термінах, визначених цим Договором, за використання Комп'ютерної програми;
5.6.2. Повідомляти Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності Ліцензіара на Комп'ютерну програму;
5.6.3. Ознайомитися з усією інформацією розміщеної на сайті onenroll.com, а також регулярно стежити за усіма змінами. Акцепт Ліцензіатом цього Договору підтверджує виконання їм вказаного в цьому пункті зобов'язання;
5.6.4. Не використовувати Комп'ютерну програму з порушенням прав і законних інтересів Ліцензіара, інших правовласників, третіх осіб і цього Договору;
5.6.5. Використовувати Комп'ютерну програму виключно відповідно до умов і у рамках визначеними цим Договором;
5.6.6. Не здійснювати дій, вказаних в п. 6.3. розділу VI цього Договору;
5.6.7. Своєчасно направляти повідомлення Ліцензіару про необхідність знищення даних/інформації на серверах;
5.6.8. Надати Ліцензіару усі відомості і документи, необхідні для виконання Ліцензіаром своїх зобов'язань за даною угодою;
5.6.9. Регулярно відстежувати зміни в Договорі, розміщеному на сайті onenroll.com.

6. Умови використання Комп'ютерної програми
6.1. Ліцензіат не отримує права власності або авторського права на Комп'ютерну програму. Комп'ютерна програма залишається власністю Ліцензіара.
Сторони підтверджують, що відповідно до умов цього Договору, Ліцензіар передає Ліцензіату тільки Право.
При цьому така передача не є передачею ні у володіння, ні в розпорядження, ні у власність. Право, яке було передано, виключає право або можливість Ліцензіата продати або здійснити відчуження в інший спосіб Комп'ютерної програми будь-якій третій особі, а також унеможливлює іншим чином передати Комп'ютерну програму у володіння, розпорядження або власність будь-якій третій особі.
Умови використання Комп'ютерної програми не обмежені її функціональним призначенням, і її відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання.
6.2. Ліцензіат може використати Комп'ютерну програму наступними способами:
6.2.1. Відтворювати графічну частину Комп'ютерної програми (робочий інтерфейс) на екрані свого устаткування (планшета, смартфону, комп'ютера і тому подібне);
6.2.2. Використати усі функціональні можливості Комп'ютерної програми, описані у вибраному тарифному плані;
6.3. Ліцензіату забороняється
6.3.1. Вдаватися до зворотного конструювання, декомпіляції або дизасемблювання Комп'ютерної програми, або іншим чином досліджувати програмний код і / або модифікувати його;
6.3.2. Надавати Комп'ютерну програму в прокат або в тимчасове користування третім особам, за винятком співробітників Ліцензіата, які використовують Комп'ютерну програму з метою ведення господарської діяльності Ліцензіата;
6.3.3. Укладати угоди субліцензій з третіми особами і/або передавати третім особам Право на Комп'ютерну програму;
6.3.4. Здійснювати злам платного функціонування Комп'ютерної програми.
6.4. Для виконання цього Договору Ліцензіар може залучати третіх осіб. Ліцензіат підтверджує, що вказаним третім особам надаються такі ж права, як і Ліцензіару, у тому числі стосовно персональних даних Ліцензіата.
6.5. У разі порушення Ліцензіатом умов цього Договору або здійснення будь-якої дії, вказаної в підпунктах п. 6.3. цього Договору, дія цього Договору припиняється, а Ліцензіат повинен негайно припинити використання Комп'ютерної програми з моменту припинення дії цього Договору і відшкодувати Ліцензіару реальні збитки, упущену вигоду і моральну (немайнову) шкоду (збиток).
6.6. У разі, якщо впродовж 3 (трьох) днів з моменту отримання Права Ліцензіар не отримав претензій Ліцензіата, пов'язаних з об'ємом наданих прав, те Право вважається наданим Ліцензіату в повному об'ємі належним чином.
6.7. У разі розірвання Договору Ліцензіар має право знищити/видалити інформацію Ліцензіата, внесену в Комп'ютерну програму.

7. Порядок здійснення дистанційної інформаційно-технічної підтримки
7.1. У цьому Договорі дистанційною інформаційно-технічною підтримкою вважається підтримка робочого стану Комп'ютерної програми, актуалізація (періодичне оновлення) Комп'ютерної програми, впродовж дії цього Договору.
7.2. Дистанційна інформаційно-технічна підтримка (далі - "ДІТП"), яка безкоштовно здійснюється у рамках цього Договору, охоплює:
- підготовку доповнень і змін програмного коду Комп'ютерної програми для його оновлення, у тому числі у зв'язку з усуненням виявлених недоробок (недоліків) в Комп'ютерній програмі;
- консультаційне обслуговування Ліцензіата з питань функціонування Комп'ютерної програми і її програмно-технічна підтримку відповідно до тарифного плану.
- отримання Ліцензіатом оновлень Комп'ютерної програми.
7.3. Для надання Ліцензіаром Ліцензіату послуг, необхідність надання яких буде виявлена Ліцензіатом в ході експлуатації Комп'ютерної програми або ДІТП, Сторони укладуть окремий договір, в якому визначать перелік таких послуг, вартість, порядок і терміни їх виконання.
7.4. Після приєднання до цього Договору за Ліцензіатом закріплюється особистий фахівець ДІТП, який здійснюватиме ДІТП Ліцензіата.
7.5. ДІТП надається безкоштовно впродовж терміну надання Права.

8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання (неналежне виконання) стало прямим наслідком настання обставин, які Сторони не могли передбачати і запобігти розумними засобами.
Обставинами непереборної сили, у тому числі, являються: стихійні лиха, епідемії, війна, військові перевороти, заколот, громадянські заворушення, антитерористичні операції, терористичні акти, страйки, акти органів законодавчої і/або виконавчої влади, пожежа, реквізиція, мобілізація, арешт, валютні обмеження, ембарго або блокади, торгові санкції.
8.2. У разі настання вказаних в п. 8.1. цього розділу Договору обставин, термін виконання зобов'язань за Договором відсувається пропорційно часу дії таких обставин.
8.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, повинна негайно, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту настання вказаних обставин в електронній формі з підтвердженням отримання повідомити іншу Сторону.
8.4. У разі, якщо дія обставин, вказаних в п. 8.1. цього розділу Договору, продовжиться більше 2 (двох) місяців, або якщо є достатні підстави вважати, що обставини непереборної сили триватимуть більш ніж 2 (два) місяці, то Сторона, для якої існує неможливість виконання зобов'язань за даною угодою, має право відмовитися від подальшого виконання Договору.
При цьому Сторони повинні погоджувати план дій, визначити можливі способи і зробити взаєморозрахунок коштів з дня настання такої можливості.

9. Відповідальність сторін за порушення умов договору
9.1. Ліцензіар не несе відповідальності за:
9.1.1. Нанесення ймовірних збитків, які можуть бути нанесені Ліцензіату в результаті використання останнім Комп'ютерної програми, у тому числі збитків, які нанесені (можуть бути нанесені) третім особам;
9.1.2. Упущену вигоду і негативні наслідки, які сталися в результаті використання Комп'ютерної програми і завдали збитку Ліцензіату і третім особам;
9.1.3. Якість сервісів (зокрема сервісів передачі даних) необхідних для роботи з Комп'ютерною програмою що надаються Ліцензіату третіми особами.
9.2. У разі порушення зобов'язань, які виникають з цього Договору (далі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством.
9.2.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
9.2.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з його вини (наміру або необережності).
9.2.3. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила усі залежні від неї заходи для належного виконання цього Договору.
9.3. Сплата штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даною угодою.
9.4. У разі доказу прямої провини Ліцензіара Ліцензіат може отримати від Ліцензіара тільки відшкодування за прямі збитки в розмірі не більше ніж плата Ліцензіата за один місяць використання Комп'ютерної програми згідно вибраного (використовуваного) Ліцензіатом тарифного плану. Не підлягають і не відшкодовуються Ліцензіату будь-які інші збитки, у тому числі непрямі збитки, втрачена вигода, фактичні або непрямі збитки. Це обмеження стосується:
будь-яких суперечок, пов'язаних з наданням Права, Комп'ютерною програмою, службами і вмістом (зокрема, кодом) веб-сайтів третіх сторін або додатків третіх сторін;
позовів про порушення умов договору, гарантій, інших умов або безумовних зобов'язань, про прояв халатності або здійснення іншого правопорушення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.
Це обмеження діє, навіть якщо представники Ліцензіара знали або здогадувалися про можливість настання таких збитків.
9.5. Ліцензіат погоджується з тим, що для роботи з Комп'ютерною програмою йому необхідно використати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи і інше) і устаткування (персональні комп'ютери, мережеве устаткування і інше) виготовлене і надане третіми особами, і Ліцензіар не може нести відповідальність за якість їх роботи.
9.6. У разі втрати даних, викликаної діями Ліцензіата, відновлення даних робиться за запитом Ліцензіару. Відновлення даних робиться тільки за умови наявності технічної можливості.

10.Гарантії і відповідальність при використанні Комп'ютерної програми
10.1. Ліцензіар гарантує, що він є єдиним власником авторських та/або суміжних прав на Комп'ютерну програму і факт передачі Права Ліцензіату за даною угодою не може завдати якої-небудь шкоди будь-яким третім особам.
10.2. Комп'ютерна програма надається в користування за принципом "як є". Ліцензіар не несе відповідальності за помилки, збої, збереження даних Ліцензіата і інші недоліки, і порушення в Комп'ютерній програмі і їх наслідки у Ліцензіата, у тому числі за реальний збиток, упущену вигоду, збитки, моральну шкоду, шкоду честі, гідності і діловій репутації.
10.3. Ліцензіат приймає на себе всі можливі ризики, у тому числі матеріальні, пов'язані з використанням Комп'ютерної програми.
10.4. Ліцензіат несе особисту відповідальність за доступ третіх осіб до пристрою, на якому використовується Комп'ютерна програма.
10.5. У разі втрати, видалення, ушкодження внесеної користувачем в Комп'ютерну програму інформації в результаті дій/бездіяльності Ліцензіата, усю відповідальність несе Ліцензіат.
10.6. Ліцензіар гарантує виправлення у віддаленому режимі помилок, виявлених Ліцензіатом в роботі Комп'ютерної програми, визнаних Ліцензіаром.
Ця гарантія дійсна при правильному використанні Комп'ютерної програми і не може бути застосована у випадках збитку, заподіяного в результаті:
- неправильного або несанкціонованого використання, недбалості, некомпетентності, умисного псування, дії комп'ютерних вірусів;
- зовнішнього по відношенню до Комп'ютерної програми або її частини характеру, який включає, але не обмежується цим, перебої в енергії, перепади в напрузі і температурі або є результатом невірного виконання Ліцензіатом технічних вказівок Ліцензіара.
10.7. Ліцензіат гарантує, що не робитиме яких-небудь дій, спрямованих на спричинення збитку Ліцензіару, правовласникам або іншим третім особам.
10.8. Ліцензіар не несе відповідальності за неможливість використання Комп'ютерної програми з причин, не залежних від Ліцензіара.
10.9. Ліцензіар не несе відповідальності за забезпечення достовірності, повноти, точності і актуальності інформації, що вноситься Ліцензіатом в Комп'ютерну програму. Уся отримана від Ліцензіата інформація обробляється в тому вигляді, як вона була отримана.
10.10. Ліцензіар не несе відповідальності за недотримання Ліцензіатом організаційних і інших заходів, що призвели до неправомірного або випадкового доступу до інформації, не уповноважених Ліцензіатом осіб, а також спричинене ними знищення, зміну, блокування, копіювання або поширення даних, а також інші неправомірні дії з боку співробітників Ліцензіата та/або третіх осіб.
10.11. Ліцензіар не може гарантувати працездатність Комп'ютерної програми і не несе за це відповідальність у разі, якщо у Ліцензіата відсутня остання версія (своєчасне оновлення) необхідного програмного забезпечення.

11. Вирішення суперечок
11.1. Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку по місцезнаходженню Ліцензіара відповідно до чинного законодавства.

12. Термін дії Договору і порядок його розірвання
12.1. Цей договір набуває чинності з дня прийняття умов цього Договору і діє впродовж терміну сплаченого надання Права.
У разі внесення Ліцензіатом подальшої плати за надання йому Права, до закінчення терміну дії цього Договору, цей Договір автоматично пролонгує термін своєї дії на період такої оплати.
12.2. Договір може бути розірваний за угодою сторін або на вимогу Ліцензіара у випадках, передбачених цим Договором.
12.3. Будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, повідомивши іншу Сторону шляхом напряму повідомлення засобами електронного зв'язку з підтвердженням отримання.
Моментом розірвання цього Договору вважається дата, вказана в повідомленні про розірвання Договору, а за відсутності такої вказівки - дата електронної відправки Стороною цього повідомлення.
Вказане в цьому пункті правило по повідомленню Ліцензіата не поширюється у разі розірвання Договору внаслідок порушення Ліцензіатом пункту 6.3 цього Договору.
12.4. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
12.5. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку за ініціативою Ліцензіата у разі відгуку їм своєї згоди на обробку персональних даних.

13. Політика конфіденційності
13.1. Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку Ліцензіар може отримати від Ліцензіата під час реєстрації на сайті onenroll.com або використанні Комп'ютерної програми.
13.2. Добровільна реєстрація Ліцензіата на сайті onenroll.com c метою отримання Права означає його повну згоду відповідно до законодавства про персональні дані на автоматизовану, а також неавтоматизовану, обробку і використання своїх персональних даних, а також аудіозаписів, усіх телефонних розмов з фахівцем ДІТП і гарантує достовірність наданих Ліцензіатом персональних даних.
13.3. У рамках справжньої Політики під "персональною інформацією користувача" розуміються:
- персональна інформація, яку Ліцензіат надає про себе самостійно при реєстрації або в процесі використання Комп'ютерної програми, інша інформація яка надається Ліцензіатом на його розсуд
- дані, які автоматично передаються Комп'ютерною програмою в процесі її використання з допомогою, встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP- адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Ліцензіата (чи іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до Комп'ютерної програми), час доступу.
Чинна Політика застосовується тільки до відносин, які виникають при використанні Комп'ютерної програми. Ліцензіар не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на яких Ліцензіат може перейти за допомогою пристрою, на якому використовується Комп'ютерна програма. На таких сайтах у Ліцензіата може збиратися або проситися інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.
13.4. Ліцензіар збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які потрібні для надання Права, поліпшення сервісу і надання послуг, і які можуть бути використані в таких цілях:
- ідентифікація Ліцензіата при наданні Права і використанні їм Комп'ютерної програми;
- зв'язок з Ліцензіатом, у тому числі спрямування повідомлень, запитів і інформації, що стосуються використання Комп'ютерної програми, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від Ліцензіата;
- таргетування рекламних матеріалів;
- проведення статистичних і інших досліджень;
- загальні відомості при роботі в Комп'ютерній програмі для її оптимізації.
13.5. Ліцензіар має право передати персональну інформацію Ліцензіата третім особам в наступних випадках:
- Ліцензіат виразив свою згоду на подібну дію;
- передача потрібна у рамках виконання Ліцензіаром цього Договору і використання Ліцензіатом Комп'ютерної програми;
- з метою виконання вимог закону або рішень суду, для захисту прав і законних інтересів Ліцензіара, захисту особистої безпеки ліцензіатів Комп'ютерної програми.
Ліцензіат може у будь-який момент змінити надану їм персональну інформацію, а також видалити її у рамках певного аккаунта. Видалення аккаунта може спричинити неможливість використання Комп'ютерної програми.
13.6. Ліцензіар вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Ліцензіата від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення третіх осіб.
13.7. Ліцензіат, що вважає, що його права у використання персональних даних порушені, або що бажає відкликати свою згоду на обробку персональних даних може направити повідомлення з підтвердженням отримання на адресу електронної пошти Ліцензіара.
13.8. Політика конфіденційності і термін дії згоди Ліцензіата на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації, обробку і використання його персональних даних, діють упродовж дії цього Договору.

14. Інші умови
14.1. Усі правовідносини, які виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною і припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсної або порушення Договору, регламентуються цим Договором і відповідними нормами чинного законодавства, а також застосованим до таких правовідносин звичаєм ділового обороту на підставі принципів сумлінності, розумності і справедливості.
14.2. Після укладення цього Договору всі попередні переговори з нього, листування, попередні договори, протоколи про наміри і будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін, з питань, які, так або інакше, торкаються цього Договору, втрачають юридичну силу.
14.3. Ліцензіат несе повну відповідальність за правильність вказаної при реєстрації інформації, і зобов'язується своєчасно повідомляти Ліцензіара про її зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.
14.4. У разі наявності у Ліцензіата підписаного письмово ліцензійного/субліцензійного договору про надання дозволу (права) на використання комп'ютерної програми "OnEnroll", правовідносини по наданню Ліцензіату Права регулюються таким договором.
14.5. В інших випадках правовідношення по наданню Ліцензіату Права регулюються вищевикладеним Ліцензійним договором.